NMG Mindful Epigenetic Eating
The only Balkan platform where you will learn how to make your genes happy by eating! 

Jedina balkanska platforma na kojoj ćete naučiti kako da usrećite svoje gene jelom!

 

What is included:

– A masterclass on Mindful Epigenetic Eating

– A 80+ pages handbook that is packed with information, practices, challenges and dummy-proof instructions: You will become an expert in no time, with almost no effort!

– A 6 months program with monthly live webinars and Q&As with Dr. Selimovic-Hamza who will give you a detailed insight into how to practice epigenetic mindful eating

– A members group to connect, build lifelong friendships and support others or get supported 

– Discounts for 1:1 coaching packages 

– And many more surprises along the way!

 

A payment plan is available!

 

Šta je uključeno:
– Masterclass o svjesnoj epigenetskoj prehrani
– Priručnik od 80+ stranica koji je prepun informacija, praksi, izazova i uputa: Postat ćete stručnjak za kratko vrijeme, gotovo bez napora!
– 6-mjesečni program sa mjesečnim webinarima uživo i pitanjima i odgovorima sa dr. Selimović-Hamza koja će vam dati detaljan uvid u to kako prakticirati epigenetsku ishranu
– Grupa članova za povezivanje, izgradnju doživotnih prijateljstava i podršku drugima ili dobijanje podrške
– Popusti za coaching pakete 1:1
– I još mnogo iznenađenja na putu!

Dostupan je plan plaćanja na rate!

 

Disclaimer: The information contained in the multimedia content has been made available for informational and educational content. It is not intended to be a substitute for medical treatment, diagnosis or medical advice. Always seek the advice of your physician. Never delay or disregard professional medical advice because of something you have seen or heard on this platform. Any behavior that indicates a problem or threat to the safety of the participants will not be tolerated.

Informacije sadržane u multimedijskom sadržaju stavljene su na raspolaganje za informativni i obrazovni sadržaj. Nije namijenjeno da bude zamjena za medicinski tretman, dijagnozu ili medicinski savjet. Uvijek tražite savjet svog ljekara. Nikada nemojte odlagati ili zanemariti profesionalne medicinske savjete zbog nečega što ste vidjeli ili čuli na ovoj platformi. Nijedno ponašanje koje indicira da postoji problem ili opasnost za učesnike se neće tolerisati. 

 

Cijena za punu članarinu (6 mjeseci, bez automatske obnove) jeste 539.70CHF (PDV uključen). Postoji mogučnost odabira uplate na rate (6 mjeseci, mjesečno po 89.95CHF, PDV uključen), nakon isteka 6 mjeseci se NE obnavlja članarina niti se nastavljaju rate. Uplate vrši Digistore24. Shodno njihovim regulacijama se sprovode i garancija i mjesečne uplate. 

 

Allow yourself to experience growth while saving time never again thinking twice about how to organize your meals in a healthier way. 

Dozvolite sebi da doživite rast i uštedite vrijeme, nikad više ne razmišljajući o tome kako organizirati svoje obroke na zdraviji način.

 • Be among the first people worldwide with the know-how in epinutrition
 • Build confidence in eating and meal-prepping
 • Get the basics right (finally!)
 • Learn how to plan and do grocery shopping
 • Develop a sense for healthy food
 • Learn to truly enjoy healthy eating and to balance out food accidents
 • Implement a sustainable way of getting the right nutrients and micronutrients in
 • Enjoy the power of our Balkan community
 • Build a foundation of healthy habits for your kids and family
 • Say „No!“ to developing metabolic diseases
 • Budite među prvim ljudima širom svijeta sa znanjem o epinutriciji
 • Izgradite samopouzdanje u ishrani i pripremanju obroka
 • Postavite osnove zdrave ishrane (konačno!)
 • Naučite kako planirati i obaviti kupovinu namirnica
 • Razvijte smisao za zdravu hranu
 • Naučite istinski uživati u zdravoj ishrani i izbalansirati male udese ili prohtjeve
 • Implementirajte održiv način unosa pravih nutrijenata i mikronutrijenata
 • Uživajte u moći naše balkanske zajednice
 • Izgradite temelje zdravih navika za svoju djecu i porodicu
 • Recite ne!“ razvoju metaboličkih bolesti